Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC trong Quyết định số 668/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 01 tháng 07 năm 2014 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

Năm 2015, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC trong Quyết định số 312/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 27 tháng 08 năm 2015 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

Năm 2017, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC trong Quyết định số 367/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 04 tháng 08 năm 2017 đã được Hiệu trưởng thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here