Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2024

Để hỗ trợ cho các công tác của Khoa, trong cơ cấu tổ chức của Khoa Xét nghiệm Y học hiện tại có thành lập 2 hội đồng:

Hội đồng Khoa (thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-DDHKTYDĐN ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng Khoa Xét nghiệm Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.)

Nhiệm vụ chủ yếu: Tư vấn cho lãnh đạo khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của khoa về quản lý giảng viên, người học; lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người học; lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên; tổ chức đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên theo qui định của Nhà trường.

Hội đồng Tự đánh giá CTĐT (thành lập theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHKTYDĐN về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học )

Nhiệm vụ chủ yếu: Triển khai tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật  Xét nghiệm y học trình độ đại học theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 và Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT của Cục Quản lý chất lượng.