Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định về việc đánh giá học phần Đào tạo Đại học, Cao đẳng theo niên chế được ban hành kèm theo quyết định số 1338/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 08 tháng 12 năm 2014 đã được Hiệu trưởng  thông qua. Xem tại đây

Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định về việc đánh giá học phần Đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ được ban hành kèm theo quyết định số 1339/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 08 tháng 12 năm 2014 đã được Hiệu trưởng  thông qua. Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here