Thực hiện kế hoạch số 64/ KH- CĐĐHKTYDĐN, ngày 26 tháng 10 năm 2020 của công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng về việc giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020, tổ công đoàn khối kỹ thuật Y học đã triển khai đến tất cả các công đoàn viên.
Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ công tác phát triển Đảng viên và công văn số 10- CV/DU ngày 26/02/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y –Dược Đà nẵng về việc khảo sát các quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020. Ban chấp hành Công đoàn thông báo đến các tổ Công Đoàn triển khai thực hiện.
Việc giới thiệu quần chúng ưu tú có nguyện vọng , động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,nội quy, quy chế của Nhà trường, có đạo đức, lối sống tốt tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2020 là một hoạt động nằm trong chương trình công tác Công đoàn năm 2020. Qua quá trình thảo luận, tổ công đoàn đã thống nhất giới thiệu danh sách quần chúng ưu tú gồm:
1. Nguyễn Huy Hoàng.
2. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh.
3. Nguyễn Thị Gia Khánh.
4. Lê Thị Hà My.
5. Huỳnh Thị Ngọc Ánh.
6. Trần Anh Khoa.
7. Trần Quốc Tý.

  • Kế hoạch số 06/KH-ĐU ngày 04/01/2021 Về việc Mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú: Xem tại đây
  • Kế hoạch số 64/ KH- CĐĐHKTYDĐN, ngày 26/10/2020 của công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng về việc giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here