MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KT.XÉT NGHIỆM Y HỌC

0
571

Mục tiêu chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học ban hành theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Nội dung:

1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  (PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE)

Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức và tinh thần phục vụ nhân dân, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành ở trình độ đại học; lối sống tích cực, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học liên tục và nghiên cứu khoa học nhằm phát triển chuyên môn và năng lực tổng thể của bản thân và đồng nghiệp; đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

(To educate students become BSc. MedLabTech having hodegetics and thinking of serving community, good equipment of the basic science, basic medicine, professional knowledge and skills as graduate level, owning active life-style and abilities such as independent and creative working, non-stop self-study and running scientific research to develop speciality also general competencies of themselves and workmate, to dedicate healthcare system of people )

2. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program learning outcome – PLO)

Chuẩn đầu ra tích hợp: Khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp có các năng lực:

CĐR1. Thực hành chuyên môn theo đúng đường lối, chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm các văn bản pháp luật nói chung, và các văn bản đặc thù trong lĩnh vực y tế nói riêng, theo đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

CĐR2. Giao tiếp, truyền thông hiệu quả với những người liên quan đến công việc (gồm các cán bộ y tế, người bệnh và người thân của người bệnh, cộng đồng) trong quá trình thực hành chuyên môn  với phạm vi công việc được giao; hướng dẫn, truyền đạt hiệu quả kiến thức, thông tin, kinh nghiệm thực hành chuyên môn của bản thân cho người khác.

CĐR3. Tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực học tập – cập nhật thông tin liên tục nhằm phát triển chuyên môn và thực hành dựa trên bằng chứng; phản biện, phân tích tình huống thực tế nhất định, đề ra cải tiến phù hợp nhằm nâng cao kết quả công việc.

CĐR4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, tin học/công nghệ thông tin trong công việc. Thể hiện tốt các kỹ năng mềm.

CĐR5. Vận dụng kiến thức chung và kiến thức chuyên môn trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong công việc cũng như các công tác khác của ngành y tế; tự định hướng, đề xuất và bảo vệ quan điểm về các giải pháp chuyên môn thay thế; thích nghi được với điều kiện làm việc khi môi trường làm việc bị thay đổi.

CĐR6. Vận dụng tốt kiến thức cơ sở, cơ sở ngành, chuyên ngành để thực hành thành thạo kỹ thuật xét nghiệm, phù hợp với quy trình và tiêu chuẩn qua các giai đoạn trong công việc được phân công.

CĐR7. Thực hành đúng quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm, an toàn sinh học và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

CĐR8. Thực hành hiệu quả công tác quản lý hoạt động chuyên môn khi được phân công.

*Diễn giải chi tiết các cụm từ quan trọng:

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực; Bảo đảm kết quả công việc hoàn thành chính xác – đúng yêu cầu quy định; đảm bảo quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức theo quy định; bảo đảm an toàn cho người bệnh)

Các kỹ năng mềm bao gồm : kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng soạn thảo văn bản cơ bản cho công việc, kỹ năng tổ chức, quản lý tiến trình công việc, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng linh hoạt, sẵn sàng giải quyết vấn đề phát sinh.

Công tác khác: phòng chống dịch bệnh thảm họa, chỉ đạo tuyến,…

Kỹ thuật xét nghiệm: gồm xét nghiệm y học thường quy (hóa sinh, huyết học, vi sinh, ký sinh trùng, xét nghiệm tế bào, miễn dịch, y sinh học phân tử) và xét nghiệm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường – nghề nghiệp.

Các giai đoạn :gồm các bước tổ chức, chuẩn bị, tiếp đón bệnh nhân, lấy mẫu, vận chuyển bảo quản mẫu, thực hiện xét nghiệm, trả kết quả và lưu hồ sơ.

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm:

– Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn;

– Theo dõi, thống kê các hoạt động chuyên môn theo quy định.

Công tác quản lý hoạt động chuyên môn:

-Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm thuốc trong phạm vi được giao theo quy định;

-Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản;

-Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn khi được phân công.

– Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn thuộc phạm vi được giao.

(ENGLISH VERSION)

PROGRAM LEARNING OUTCOME

Upon completion of the education program of Med.Lab.Sci/Tech. of Danang University of Medical Technology and Pharmacy, graduates have the following competencies:

PLO1. Medical practice in accordance with the policies and laws of the Government, including general laws documents, and specific regulations in the field of health, in accordance with the rules of Medical ethics, high sense of responsibility, dedicated service to the people.

PLO2. Communicate effectively with lecturers, medical staff, patients, and patients’ family members during professional practice with the assigned works; guide and impart effectively the owning knowledge, information, and professional practice experience to others.

PLO3. Engage enthusiastically in scientific research, actively learn – continuously update information for professional development (also lifetime learning) and evidence-based practice; critique, analyze certain real situations, propose appropriate improvements to make the work results better.

PLO4. Use effectively foreign languages, informatics/information technology at work; good demonstration of soft skills.

PLO5. Apply basic knowledge and professional knowledge in handling situations arising in work; self-directed, proposed, and defended views on alternative specialty solutions; willing to adapt to working conditions when the labor environment is changed.

PLO6. Apply well the basic knowledge, and specialized knowledge to practice medical laboratory testing techniques, in accordance with the process and criteria through the stages in the assigned work.

PLO7. Practice correctly the ruled procedure of biosafety, medical laboratory quality assurance, and take responsibility for the results of the assigned work.

PLO8. Manage effectively the administrative and specialty tasks when assigned.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here