Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Home Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Các Công văn và Phụ lục kèm theo liên quan đến công tác Đảm...

Xem tại đây: 1/ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH https://drive.google.com/file/d/1ucVQzEAmeYaCYWpiQoQQ8WTSghyA1qzB/view?usp=sharing 2/ Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD V/v...