Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024

Các Công văn và Phụ lục kèm theo liên quan đến công tác Đảm...

Xem tại đây: 1/ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH https://drive.google.com/file/d/1ucVQzEAmeYaCYWpiQoQQ8WTSghyA1qzB/view?usp=sharing 2/ Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD V/v...