Xem tại đây:

1/ Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

https://drive.google.com/file/d/1ucVQzEAmeYaCYWpiQoQQ8WTSghyA1qzB/view?usp=sharing

2/ Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

https://docs.google.com/document/d/1JcCb9M7oaqoAVhdtczNco43ev5c3f40V/edit?usp=sharing&ouid=100309119734511661767&rtpof=true&sd=true

3/ Phụ lục kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý
chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

https://drive.google.com/file/d/1u5rukWUXPTk_r3VJ7xFWAg2YYN2uYgVa/view?usp=sharing

4/ Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KHĐH V/v Hướng dẫn chung về sử dung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

https://drive.google.com/file/d/1D7STFcavnAqZIz3noKHZcOpv88H3KIV2/view?usp=sharing

5/ Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KHĐH V/v Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

https://drive.google.com/file/d/1Ur7MO8bZYwIaU9zRKAZX39E_BD7q8qHx/view?usp=sharing

6/ Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KHĐH V/v Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

https://drive.google.com/file/d/16K9v29JLX3gV-3CBd0XrdniwrOE7AlDO/view?usp=sharing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here