Tình hình việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên (Job situation of graduated student)

+ Có 03 khóa đã tốt nghiệp, gồm ĐH XNYH 01 (TN năm 2017), ĐH XNYH 02 (TN năm 2018), ĐH XN03 (TN năm 2019).

+ Thống kê tình hình việc làm sau 12 tháng (Tính đến đầu năm 2020)

Các tiêu chí Năm tốt nghiệp
2017 2018
1. Số lượng người học tốt nghiệp (người). 28 67
2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%). 80,0% 93%
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%). 66,67% 71,7%
3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%). 33,33% 15,09%
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
     – Sau tốt nghiệp 12 tháng. 96,15% 94,34%
4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%). (sau TN 12 tháng) 0% 3,77%
4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm. (tại thời điểm sau TN 12 tháng) 5 – 8 triệu 5 – 8 triệu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here