Ngày 04 tháng 07 năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 4286/QĐ-BYT ” QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ Y TẾ”  năm 2018.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here