Ngày 12 tháng 10 năm 2021, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-ĐHKTYDĐN về việc thành lập Hội đồng khoa học thẩm định, tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài khoa học – công nghệ cấp cơ sở năm 2022. Quyết định bao gồm:

  • Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học thẩm định, tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2021 gồm các thành viên (danh sách đính kèm).
  • Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá và tuyển chọn đề tài khoa học – công nghệ cấp cơ sở năm 2022 (danh sách đính kèm). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng tự giải thể.
  • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Phòng QLKH-CN&HTQT, Phòng TC-KT và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here