Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024

Quy chế xét tuyển và tiếp nhận viên chức năm 2020

Quyết định số 573 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng ngày 24 tháng 11 năm 2020 ban hành Quy chế xét tuyển và tiếp nhận viên chức 

Quy chế tuyển dụng và tuyển dụng đặc biệt viên chức năm 2019

Quyết định số 681 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng ban hành quy chế Xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt viên chức

Quy chế tuyển dụng viên chức 2018

Quyết định số 508 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng ngày 22 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức