Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Home Hoạt động Công đoàn

Công đoàn

Tổ công đoàn Khối kỹ thuật Y học bao gồm khoa Xét nghiệm Y học, bộ môn Hình ảnh Y học và bộ môn Phục hồi chức năng có tất cả 43 CĐV, trong đó:
– Khoa Xét nghiệm Y học có : 19 CĐV.
– Bộ môn Hình ảnh Y học có: 11 CĐV.
– Bộ môn Phục hồi chức năng có: 13 CĐV.
Tổ trưởng công đoàn: ThS. Ngô Thị Tuyết – Giảng viên bộ môn Xét nghiệm.
Chức năng, nhiệm vụ
 Quán triệt đến các công đoàn viên trong tổ để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy.
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực làm chủ cho CNVC-LĐ.
 Tổ chức thực hiện, tham gia các hoạt động của Công đoàn.
 Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.
 Duy trì các buổi họp công đoàn hằng tháng, hằng quý; xây dựng phương hướng hoạt động hằng năm và tổ chức tổng kết cuối năm.
 Theo dõi, động viên và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật.

No posts to display