• Ngày 09 tháng 06 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BYT V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II .
  • Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v thành lập Trung tâm Chẩn đoán Y khoa trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
  • Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v thành lập bộ máy và nhân lực cơ hữu, bán cơ hữu của Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Chi tiết: Xem tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here