Thứ Hai, Tháng Mười 2, 2023

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Ngày 14 tháng 12 năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định số 643/QyĐ-ĐHKTYDĐN V/v Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp...

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp

Năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP được ban hành kèm theo quyết định số 643/QyĐ-ĐHKTYDĐN...

QUY ĐỊNH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN...

QUY ĐỊNH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, TRẢ BÀI KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN CHO SINH VIÊN   Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Trường...

Các biểu mẫu dành cho sinh viên

Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về Đơn xin học lại, học cải thiện điểm: Tải về Đơn xin chuyển điểm: Tải về Đơn xin dự thi Tốt nghiệp (Dành cho...

Các quy định đăng ký học cải thiện điểm năm 2016

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 142/TB-ĐHKTYDĐN về Các quy định đăng ký học cải thiện điểm đã...

Quyết định Ban hành Quy định v/v xây dựng, quản lý và sử dụng...

Quyết định Ban hành Quy định v/v xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2016   Ngày 07...

Quy định thi lại, học lại của HS-SV năm học 2015-2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 707/TB-ĐHKTYDĐN V/v Các quy định thi lại, học lại của học sinh-sinh...

Chương trình Giáo dục Đại học ngành Xét nghiệm Y học năm 2015

Chương trình Giáo dục Đại học ngành Xét nghiệm Y học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 25/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược...

Quyết định V/v ban hành CTĐT Đại học ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH, PHCN...

Ngày 25 tháng 08 năm 2015, trường Đaih học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã ban hành "Quyết định số 307/QĐ-ĐHKTYDĐN V/v ban hành chương trình đào tạo đại học ngành Điều dưỡng,...

Quy định về đánh giá học phần đào tạo Đại học, Cao đẳng theo...

Năm 2014, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã ban hành Quy định về việc đánh giá học phần Đào tạo Đại học, Cao đẳng theo niên chế được ban...